Regulamin Help Desk

Regulamin pomocy informatycznej Help Desk

  Skorzystanie z usługi „Help Desk” oferowanej przez serwis [maxserwisit.pl], zwaną dalej Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zakres usług:

Usługa obejmuje pomoc informatyczną w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Usługa w większości przypadków polega na zebraniu informacji opisujących zgłaszany problem, postawieniu diagnozy, zdefiniowaniu przyczyny i wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania oraz przeprowadzeniu go poprzez udzielenie instrukcji drogą telefoniczną.


W przypadku, gdy zgłoszony problem nie będzie mógł zostać rozwiązany drogą telefoniczną dalsze etapy naprawy ustalane są indywidualnie.


Warunkiem koniecznym do realizacji usługi jest dostęp do telefonu. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z firmą Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak.


Dostępność usługi w czasie:

  Nie ma ograniczeń w dostępie do usługi Help Desk ale dzień i godzina rozpoczęcia świadczenia usługi podlega konsultacji i ustaleniu z serwisantem firmy Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak.


  Warunki korzystania z usługi Help Desk:
  Serwisant realizujący usługę wsparcia nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem pomocy Help Desk.


  Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, którego dotyczy usterka zgłaszana serwisantowi udzielającemu pomocy Help Desk.


  Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze i będzie współpracował z serwisantem podczas trwania całej sesji pomocy.


  Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (backup)


  .

  Firma Max Serwis IT/Dimana Andrzej zobowiązuje się do do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Help Desk przez swojego serwisanta oraz do zachowania poufności w przypadku udostępnienia przez użytkownika informacji o charakterze poufnym.


  Odpowiedzialność Max Serwis IT/Dimana Andrzej z tytułu realizowania działań w zakresie usługi Help Desk nie obejmuje szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie klienta.


Płatności:

  Klienci mogą korzystać z usługi Help Desk po wpłaceniu opłaty w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na konto:


  MBANK


  07 1140 2004 0000 3102 7751 2823


  Za usługę Help Desk zostaje wystawiona faktura i przesyłana do klienta drogą elektroniczną lub pocztą na wskazany przez niego adres.


Odstąpienie od umowy:

  Klient ma prawo do rezygnacji z usługi Help Desk w terminie 14 dni od dnia jej zakupu. /dnia zaksięgowania opłaty przez firmę Dimana Andrzej Skromak.


  Aby odstąpić zrezygnować z usługi i otrzymać zwrot opłaty należy przesłać wszystkie potrzebne dane na adres: helpdesk@maxserwisit.pl


  Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak ma prawo zmienić cennik Help Desk. Informacje o nowej cenie będą dostępne na stronie www.maxserwisit.pl.


Odpowiedzialność:

  Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji.


  Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych działaniami Klienta lub pracami serwisowymi. Jednocześnie informujemy, że Klient zawsze zostaje poinformowany o konieczności wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych.


  Sesje pomocy Help Desk oraz dane niezbędne do udzielenia pomocy i działań serwisowych nie są przez Max Serwis IT/Dimana Andrzej rejestrowane ani zapisywane bez wiedzy i zgody Klienta.


  Informacje na temat oprogramowania Klienta potrzebne do zrealizowania usługi lub poza nią nie są przez Max Serwis IT/Dimana Andrzej w żaden sposób wykorzystywane oraz przechowywane.


  Postanowienia końcowe:

   Wszelkie spory związane z udzieleniem pomocy związanej z usługą Help Desk będą rozstrzygane przez sądy powszechne.


   Max Serwis IT/Dimana Andrzej Skromak ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany zamieszczane będą na stronie internetowej www.maxserwisit.plHelp Desk.


   W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.).